9th Syllabus

9th Standard Syllabus 2022

 1. 9th Standard Syllabus 2022 – 2023 (6th to 10th Standard Full Syllabus) – Preview & Download (MAT.NO. 220936)
 2. 9th Standard Syllabus 2022 – 2023 (Month wise Content / மாத வாரியான பாடப்பொருள்) (All Subjects)
  1. Tamil Medium – Preview & Download (MAT.NO. 221062)
  2. English Medium – Preview & Download (MAT.NO. 221061)

9th Reduced Syllabus 2021

 1. 9th Standard Prioritized Syllabus 2021-2022 (அனைத்து பாடங்களுக்கும்) (Reduced Syllabus / குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்)
  1. Tamil Medium – Preview & Download (MAT.NO. 220213)
  2. English Medium – Preview & Download (MAT.NO. 220214)
 2. 9th Standard Reduced Syllabus 2020-2021 (அனைத்து பாடங்களுக்கும்) (குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்)
  1. Tamil Medium – Preview & Download (MAT.NO. 219634)
  2. English Medium – Preview & Download (MAT.NO. 219635)

9th Syllabus and Question Pattern 2020

 1. 9th and 10th Monthly Syllabus for 2020 – Preview & Download (MAT.NO. 214015)
 2. 9th and 10th Second Midterm 2020 Syllabus – Preview & Download (MAT.NO. 215683)